CAREERS

0

CAREERS

1

Sales Manager / Sales Executive (ประจำเพลินจิต)

 • Male / Female
 • Age not over 40 years
 • Bachelor Degree in related field
 • At least 5 years work experience in 4-5 star hotel
 • Possess leadership, Highly responsible and self motivated
 • Fluent in spoken and written English
How to apply/สมัครงาน
2

Sales Travel Agent (ประจำเพลินจิต)

 • Male / Female
 • Age 22 - 30 years old
 • Bachelor Degree in any field
 • Experience is not essential
 • Dynamic and out going personality
 • Good command of English
How to apply/สมัครงาน
3

Assistant Web Master (ประจำเพลินจิต)

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Online Marketing, Multimedia และ Web Sites อย่างน้อย 3 ปี
 • ออกแบบและพัฒนา Websites
How to apply/สมัครงาน
4

Programmer Support (ประจำเพลินจิต)

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Java, VB, Delphi, Fast Report ได้
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
How to apply/สมัครงาน
5

Scientific Supervisor (ประจำสีลม)

 • เพศชาย / หญิง อายุไม่จำกัด สนุกกับการเดินทาง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จากต่างประเทศ
 • ดูแลระบบน้ำ, Food Hygiene, Safety อื่นๆ ในโรงแรม
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
How to apply/สมัครงาน
6

Project Manager (ประจำเกาะฟาน-สมุย, พัทยา)

 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมดูแลและตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารสูง ในระดับหัวหน้า 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถควบคุมดูแลรับผิดชอบงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ได้
How to apply/สมัครงาน
7

วิศวกรไฟฟ้า (ประจำเกาะฟาน-สมุย, ชลบุรี, จันทบุรี)

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถควบคุมดูแลงานและตรวจสอบงานไฟฟ้าอาคารสูงได้
 • มีประสบการณ์ผ่านงานอาคารสูง, โรงแรม 3-5 ปี
 • สามารถประจำ Site งานต่างจังหวัดได้ (บริษัทมีที่พักให้)
How to apply/สมัครงาน
8

วิศวกรสุขาภิบาล (ประจำเกาะฟาน-สมุย, ชลบุรี, จันทบุรี)

 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถควบคุมดูแลงานและตรวจสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบบำบัดได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ผ่านงานอาคารสูง, โรงแรม 3-5 ปี
 • สามารถประจำ Site งานต่างจังหวัดได้ (บริษัทมีที่พักให้)
How to apply/สมัครงาน
9

โฟร์แมนสถาปัตย์ / ไฟฟ้า / สุขาภิบาล (ประจำ Site ต่างจังหวัด)

 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. สาขาก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • หากเคยผ่านงานอาคารสูงหรือโรงแรมมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถประจำ Site งานต่างจังหวัดได้ (บริษัทมีที่พักให้)
How to apply/สมัครงาน
10

Draftsman (ประจำสีลม)

 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply/สมัครงาน
11

พนักงานบัญชี (ประจำเพลินจิต)

 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 1-2 ปี
How to apply/สมัครงาน
12

พนักงานจัดซื้อ (ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply/สมัครงาน
13

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (ประจำสีลม)

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถจัดการงานเอกสาร ประสานงานและวางแผนได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply/สมัครงาน
14

ธุรการ (ประจำสีลม)

 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถติดต่อสื่อสาร, ประสานงาน, ใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • ภาษาอังกฤษดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
How to apply/สมัครงาน
15

พนักงานขับรถผู้บริหาร (ประจำเพลินจิต)

 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 2 ปี
How to apply/สมัครงาน
16

พนักงานโรเนียว (ประจำเพลินจิต)

 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
How to apply/สมัครงาน
17

คนพิการ (ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
How to apply/สมัครงาน
18

หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง (ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ในระดับ Supervisor อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ในด้านการบริหารจัดการ และระบบงานต่างๆในอาคารสูง
How to apply/สมัครงาน
19

ซุปเปอร์ไวเซอร์ช่างซ่อมบำรุง (ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการซ่อมบำรุงอย่างน้อย 3 ปี
How to apply/สมัครงาน
20

ช่างซ่อมบำรุง (ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply/สมัครงาน
21

ช่างแอร์ (ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ, สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply/สมัครงาน
22

ช่างไฟฟ้า (ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply/สมัครงาน
23

พนักงานต้อนรับ (ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

 • เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
How to apply/สมัครงาน
24

Café Manager (ประจำต่างจังหวัด)

 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ดูแลร้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่อย่างน้อย 3-5 ปี
How to apply/สมัครงาน
25

พนักงานเสิร์ฟ (ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

 • เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
How to apply/สมัครงาน
26

กุ๊กไทย (ประจำต่างจังหวัด)

 • เพศชาย / หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์, เคยผ่านงานโรงแรมมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply/สมัครงาน
27

กุ๊กยุโรป (ประจำต่างจังหวัด)

 • เพศชาย / หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์, เคยผ่านงานโรงแรมมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply/สมัครงาน
28

กุ๊กญี่ปุ่น (ประจำต่างจังหวัด)

 • เพศชาย / หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์, เคยผ่านงานโรงแรมมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply/สมัครงาน
HOLIDAY    WEEKEND        CALL CENTRE : 1627    www.instagram.com/capeandkantary/ www.facebook.com/capekantaryhotels/ www.youtube.com/user/KasemkijGroup